Thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG


Căn cứ vào hợp đồng số ...../2009/HĐKT/....... ký ngày / /2009 về việc cung cấp .... giữa .... Công ty ....

Căn cứ biên bản bàn giao hàng.

Hôm nay, ngày tháng năm 2009, Tại ....chúng tôi gồm:

BÊNA (Bên mua) :...........................

Đại diện là : Ông: ........ Chức vụ: .........

Địa chỉ : ......................................

Điện thoại :............. Fax..............

Mã số thuế :.............................

Số TK : .....................................

Tại : ..................................

BÊN B (Bên bán) : .........................

Trụ sở chính :............................

VP giao dịch : ...........................

Email : ............ Website: ..........

Điện thoại : ..........Fax: ...........

Đại diện : Ông ....... Chức vụ: .........

Số tài khoản : ...........................

Tại : ........................................

Mã số thuế : .........................

Nhất trí cùng nhau ký kết biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng số ....../2009/HĐKT/...... được ký ngày / /2009 với nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU I : CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH.

1.1. Bên B đã hoàn thành việc cung cấp ..... cho bên A theo đúng yêu cầu chất lượng, số lượng, đúng thời gian và địa điểm giao hàng nêu tại Hợp đồng số ...../2009/HĐKT/....

1.2. Các kết quả đạt được đã đảm bảo cho việc nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

1.3. Hai bên nhất trí nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

ĐIỀU II : NGHĨA VỤ CÒN LẠI

2.1. Bên A thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên B:

- Bên A có trách nhiệm thanh toán 100% giá trị của hợp đồng ngay sau khi ký biên bản thanh lý.

- Giá trị của hợp đồng: .............. đ

( Bằng chữ: ...................... đồng ./.)

2.2. Bên B thực hiện nghĩa vụ bảo đảm chất lượng của máy móc thiết bị đã cung cấp theo điều V của hợp đồng số ......../2009/HĐKT/.........

Biên bản này làm thành (04) bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ (02) bản, Bên B giữ (02) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ghi tên, chức danh, ký tên & đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ghi tên, chức danh, ký tên & đóng dấu)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "Thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa."

Đăng nhận xét