SALES CONTRACT

SALES CONTRACT ( hợp đồng bán hàng)

BETWEEN THE SELLER SCT CO,LTD

( Nhà xuất khẩu) 1 siam cement road, bangsue, Bangkok 10800, Thailand

A/c number 0017-665316 at Bangkok Bank PCL

Soi Ari Branch, 404/9 Paholyothin Road, Bangkok 10400 Thailand.

Represented by nopprn Keeratibunham- General Manager

(đại diện ông Nopprn Keeratibunham – tổng giám đốc)

AND THE BUYER BAO LONG -PET JOINT STOCK COMPANY

( Nhà nhập khẩu) ( BAO LONG - PET JSC)

(Công ty cổ phần bảo long - pet)

Quang minh industrial Zone, Me Linh, Ha Noi

(khu công nghiệp Quang Minh,mê linh, hà nội….)

Tel: 8965657 Fax: 6353434

Represented by Mr. Nguyen Phu Thinh- Director

(Đại diên ông Nguyễn Phú Thịnh – giám đốc)

It has been mutually agreed between The seller and The buyer to this contract on the following terms and conditition: ( Hợp đồng được ký kết giữa nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu theo các điều khoản và điều kiện sau:)

-

ARTICLE 1: COMMODITY- QUANTITY- UNIT PRICE- PAYMENT

( Điều khoản 1: Hàng hóa- Số lượng- Đơn giá- Thanh toán)

PRODUCT ( sản phẩm) Pet resin

ORIGIN (Nguồn gốc) Thailand ( not be shown on B/L) (ko dc chỉ ra trong B/L)

PACKING (Đóng gói) In 1.1 MT bulk bag net (trong bao lớn, trọng lượng tịnh 1,1 nghìn tấn)

QUANTITY ( Số lượng) 110.0 Metric tons (110 tấn)

INSURANCE (Bảo hiểm) Clause “ A” for 110% invoice value, covered by the seller,showing claim payable in VietNam

(Điều khoản “A” cho 110% giá trị hoá đơn, được bảo hiểm bởi nhà xuất khẩu, và bồi thường được trả tại Việt Nam.)

TERM OF PAYMENT ( Điều kiện thanh toán)

100% value of contract by non restrict irrevocable L/C at sight in favor of SCT CO, LTD advised and payable through Siam Commercial Bank PLC, head office in Bangkok, Thailand or through Bangkok Bank in Bangkok, Thailand.

(Thanh toán 100% giá trị của hợp đồng theo hình thức L/C, trả ngay không hủy ngang theo thông báo của người bán qua Ngân hàng Thương mại Siam, trụ sở chính tại Bangkok Thái Lan hoặc qua Ngân hàng Bangkok đặt tại Bangkok, Thái Lan)

TOTAL AMOUNT CIF-HP USD 116,600.0

(Tổng giá trị hợp đồng)

………………………………………………………….

ARTICLE 2: SHIPMENT ( Điều khoản 2: xếp hàng xuống tàu)

DELIVERY ( Giao hàng) Latest on 15 May, 2009, subject to our receipt of orginal L/C for whole value of contract on 16 April,2009 at latest. In case delay opening L/C happens, the seller has the right delay or cancel shipment accordingly.

(Muộn nhất là ngày 15/05/2009 nếu L/C cho toàn bộ giá trị hợp đồng được mở muộn nhất là ngày 16/4/009). Trong trường hợp việc mở L/C bị trì hoãn, Người bán có quyền trì hoãn hoặc dừng việc giao hàng.

SHIPPED FROM ( Cảng đi) Any port in Thailand Bất kỳ cảng nào tại Thailand

SHIPPED TO ( Cảng đến) Haiphong port, VietNam Cảng Hải Phòng, VN

TRANSHIPMENT ( Chuyển tàu) Allowed (được phép)

PARTIAL SHIPMENT (Giao hàng từng phần) Allowed (được phép)

DOCUMENTS (Bộ chứng từ gồm)

- 2/3 sets of clean on board B/L, marked “ FREIGHT PREPAID”

(Hai bộ vận đơn đi theo hàng phải đóng dấu “đã thanh toán chi phí bốc dỡ hàng xuống tàu”)

- Commercial invoice in triplicate.

( Hóa đơn thương mại lập thành 3 bản trong đó 1 bản gốc và 2 bản sao)

- Packing list in triplicate.

( Phiếu đóng gói thành ba bản trong đó 1 bản gốc và hai bản sao)

- Certificate of origin ( FORM D) issued by The Thai Authority in duplicate.

( Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ( mẫu D) do Chính phủ Thái phát hành, bản sao)

( The issuing bank’s name is not mentioned on C/O Form D)

(Tên Ngân hàng phát hành không được chỉ ra trong C/O mẫu D)

- Certificate of analysis issued by the seller

( Giấy chứng nhận phân tích do người bán phát hành)

- Certificate of quantity/quality issued by the seller

( Giấy chứng nhận số lượng/chất lượng hàng hóa do người bán phát hành)

- Insurance policy certificate in duplicate

( Giấy chứng nhận bảo hiểm lập thành 2 bản sao)

OTHERS (Các điều khoản khác)

- 01 invoice, 01 packing list and 1/3 set of original B/L shall be sent by air courier to the buyer within 07 working days after shipment ( copy of DHL receipt for negotiable is acceptable).

(01 hóa đơn,01 phiếu đóng gói và 1 trong bộ vận đơn bản gốc sẽ được gửi qua đường hàng không tới người mua trong vòng 7 ngày làm việc sau khi hàng hóa được đưa lên tàu)

- Period of doc. Presentation: Within 21 days after B/L date.

(Thời gian hiệu lực của bộ chứng từ: trong vòng 21 ngày kể từ ngày ghi trên vận đơn)

ARTICLE 3: GENERAL CONDITION ( Điều khoản 3: Điều kiện chung)

- Terminal handling charge at the arriving port (if any) will be beared at the buyer’s account.

(Chi phí phát sinh tại cảng đến (nếu có) sẽ do Bên mua thanh toán.

- Neither party shall be responsible for any loss to the other party whereby they are unable to fulfill in whole or part of this contract for any reason due to force Majeure wich shall include civil, disturbance, floods, strikes, fire, Government regulations, war or hostilities ( Whether war declared or not), acts for foreign enemy, rebellion, riots, earthquakes, acts of gods. A certificate issued by the trade Department or the chamber of commerce of each country shall be sufficient proof of the existence and duration of surch circumstance.

(Các bên sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào đối với đối tác nếu đối tác không thực hiện đầy đủ hoặc là chỉ một phần của hợp đồng vì bất kỳ lý do gì dẫn đến vũ lực (ép buộc). Lý do này bao gồm: những việc liên quan đến pháp luật về mặt dân sự, sự phá phách, lũ lụt, đình công, hoả hoạn, quy định của Chính phủ, chiến tranh hay là sự thù địch. Mặc dù chiến tranh được tuyên bố hay không, các hành động của kẻ thù bên ngoài, …, các cuộc nổi loạn, động đất, thiên tai. Giấy chứng nhận của sở Thương mại hoặc phòng TM của mỗi nước cấp sẽ đủ thẩm quyền chứng minh thời gian sự kiện xảy ra.)

- Both parties undertake to strictly carry out the contract’s stipulation. Any dispute or discrepancy shall be settled amicably at first. If mutual agreement can not be reach, both parties agree to choose VietNam international Arbitration center in VietNam to settle according to the international commercial Regulation (ICC).

- (Hai bên cam kết nghiêm túc thực hiện các quy định của hợp đồng. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc bất đồng thì hai bên đầu tiên sẽ hoà giải. Nếu không thể đạt tới thỏa thuận chung, hai bên đồng ý lựa chọn Trung Tâm Trọng tài Thương mại quốc tế Việt nam ở Việt nam để dàn xếp theo Quy ước thương mại quốc tế (ICC).

- The decision of which will be the final and bind to both sides. Any fee incurred for the settlement to be at loser’s account.

- (Quyết định của Trung tâm đó sẽ là quyết định cuối cùng và bắt buộc đối với cả hai bên. Bất kỳ chi phí nào phát sinh cho việc dàn xếp thỏa thuận sẽ do bên thua chịu)

- This contract comes into effect from signing date, all change and/or amendments to this contract must be in writing subject to approval by both parties. (hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký, tất cả mọi thay đổi hoặc bổ sung vào hợp đồng phải bằng văn bản tuỳ theo thoả thuận của đôi bên)

- L/C conditions must be followed to this contract. (Các điều kiện L/C phải tuân theo hợp đồng này)

- Fax copy of this contract is acceptable.(Chấp nhận gửi fax bản sao của hợp đồng)

INCOTERM 2000: INCASE OF DOUBT ESPECIALLY ON THE INTERPRETATION OF ANY COMMERCIAL TERMS IN PRESENTED TEXT, BOTH PARTIES SHALL REFER TO THE INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS 2000.

(Trong trường hợp không chắc chắn đặc biệt là trong việc hiểu các điều khoản TM nói trên, cả hai bên sẽ tham khảo các điều khoản thương mại Quốc tế năm 2000 )

FOR AND ON BEHALF OF FOR AND ON BEHALF OF

THE SELLER THE BUYER

SCT CO, LTD BAO LONG-PET JSC

(thay mặt bên bán) (thay mặt bên mua)

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

1 Response to "SALES CONTRACT"

 1. Unknown says:
  06:51 16 tháng 11, 2015

  bạn có bộ chứng từ yêu cầu không cho mình xin với mình cảm ơn

Đăng nhận xét