Form HĐ Lao động

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------0O0------

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hôm nay ngày tháng năm tại............................

Chúng tôi, một bên là Ông, Bà ........

Chức vụ..............

Đại diện cho.....................

Địa chỉ..........................Điện thoại.......................

Và một bên là ông bà.....................

Sinh ngày............tháng........năm...........

Nghề nghiệp.....................

Thường trú tại:...........

Mang CMND hoặc sổ lao động số:.....................

Cấp ngày.......tháng năm.. tại.

Cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều kiện sau đây:

ĐIỀU I: Ông bà ....... Làm việc theo hợp đồng lao động ......từ ngày......tháng.....năm đến ngày......tháng ..... năm........

Thử việc từ ngày ........tháng........năm.........đến ngày.......tháng......năm......

Tại địa điểm.....................

Chức vụ...............và phân công công việc phải làm

ĐIỀU II: Chế độ làm việc:

- Thời giờ làm việc:...................

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:....................

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

ĐIỀU III: Nghĩa vụ, quyền hạn các quyền lợi người lao động được hưởng như sau:

1/ Nghĩa vụ: Trong công việc chịu sự điều hành trực tiếp của ông bà.........

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. Chấp hành nghiêm túc nội dung quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

2/ Quyền hạn: Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn chấm dứt HĐLĐ theo quy định quả pháp luật lao động hiện hành.

3/ Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại làm việc...................

- Mức lương chính hoặc tiền công.................

- Phụ cấp gồm....................

- Được trang bị bảo hộ lao động gồm................

- Số ngày nghỉ hằng năm được hưởng lương ( nghỉ lễ, phép, việc riêng).........

- Bảo hiểm xã hội.................

- Được hưởng các phúc lợi......................

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước......

- Được hưởng các chế độ ngừng việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động.

ĐIỀU IV: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1/ Nghĩa vụ: thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong HĐLĐ để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong HĐLĐ.

2/ Quyền hạn: Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

ĐIỀU V: Điều khoản chung

1/ Những thỏa thuận khác................

2/ Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

ĐIỀU VI: Hợp đồng lao động này lập thành 02 bản:

01 bản do người lao động giữ

01 bản do người sử dụng lao động giữ

Người lao động

Người sử dụng lao động

(Ký tên đóng dấu)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "Form HĐ Lao động"

Đăng nhận xét